Logo Banku Spółdzielczego w Raszynie

Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy

W lipcu 2023 roku wystartował rządowy program Pierwsze Mieszkanie. W ramach tego programu również nasz Bank oferuje Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy z dopłatami do rat. Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy to kredyt hipoteczny przeznaczony dla osób do 45 roku życia, które kupują pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny (w tym osób budujących dom metodą gospodarczą). Wsparcie w ramach programu Pierwsze Mieszkanie polega na dopłatach do rat kredytu – co oznacza, że nasz Klient będzie mógł liczyć na niższe comiesięczne koszty kredytowania swojej pierwszej nieruchomości.

Poszerzone informacje o programie:

1. Kto może ubiegać się o kredyt w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie

● Osoby, które planują zakup lub budowę pierwszego mieszkania albo domu i jednocześnie spełniają następujące warunki:

 • nie posiadają i przed dniem udzielania kredytu nie posiadały prawa własności mieszkania albo domu bądź nie przysługuje im i przed dniem udzielenia kredytu nie przysługiwało spółdzielcze prawo do mieszkania albo domu,
 • w dniu udzielenia kredytu nie ukończyły 45 lat,
 • w dniu złożenia wniosku nie są stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta w okresie poprzednich 36 miesięcy,
 • posiadają zdolność kredytową.

2. Zasady Bezpiecznego Kredytu

W ramach Bezpiecznego Kredytu będzie można:

 • kupić mieszkanie lub domu na rynku pierwotnym albo wtórnym,
 • wybudować dom wraz z jego wykończeniem, a także kupić działkę lub jej część w celu budowy na niej domu,
 • pokryć wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej,
 • pokryć nakłady związane z realizacją inwestycji kooperatywy mieszkaniowej.

Kredyt można otrzymać do wysokości maksymalnie:

● Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego:

 • 500 tys. zł, a
 • 100 tys. zł w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu,

● Dla gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko

 • 600 tys. zł
 • 150 tys. zł, w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu.

● Z dopłaty do rat bezpiecznego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat.

● Dowolność co do standardu i położenia mieszkania – przy kupnie nie obowiązuje limit ceny 1 m2.

● Formuła oprocentowania kredytu:

 • w okresie dopłat (pierwsze 120 miesięcy) oprocentowanie kredytu jest okresowo stałe, następnie
 • oprocentowanie zmienne, chyba, że klient zdecyduje kontynuować oprocentowanie stałe.

● System spłaty rat:

 • w okresie dopłat raty są malejące,
 • po okresie dopłat raty są annuitetowe, czyli równe.

3. Zasady ustalania dopłat

 • Dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych,
 • Dopłata obniża kwotę raty,

Wysokość dopłaty oblicza bank zgodnie z wzorem:

D=Ks*((W-2%))/12

gdzie:

D – kwota dopłaty,

Ks – część kapitałowa bezpiecznego kredytu 2% pozostająca do spłaty,

W – obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej.

 • Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej ustala BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i średniej ważonej stopy oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, obliczonej na podstawie przekazywanej do BGK informacji banków kredytujących, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów.
 • Komunikat o wskaźniku średniej kwartalnej stopy procentowej BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 45 dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego.
 • Więcej informacji o Programie

Więcej informacji na temat Programu, w tym sekcję Pytań i odpowiedzi znajdą Państwo:

Podstawa prawna : Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe

Przykład reprezentatywny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Bezpiecznego Kredytu Mieszkaniowego udzielonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% wynosi: 3,35 % dla następujących założeń: kredyt przeznaczony na cel mieszkaniowy i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 359.146,00 PLN, okres kredytowania: 226 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 7,14% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 8,80% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,90%) i marży w wysokości 1,90%, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 3 071,88 zł przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 1538,22 zł, łączna liczba rat: 226. Całkowity koszt kredytu 121 593,09 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 249 184,11 PLN ( przy uwzględnieniu dopłat BGK w wysokości 135 989,79 zł), prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 1,90 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 6 823,77 PLN, koszt prowadzenia rachunku bankowego w całym okresie kredytowania 1356,00 zł. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.

Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 472 340,32 PLN, przy czym powyższa kwota uwzględnia dopłaty BGK w wysokości 135 989,79 zł. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu.

Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 12.09.2023 roku na reprezentatywnym przykładzie.

Odwiedź naszą placówkę

Adresy placówek znajdziesz tutaj

Zadzwoń do nas

Nasz numer to 22 720 01 16

Napisz nam wiadomość

Wypełnij nasz formularz

Więcej informacji

Wniosek o kredyt

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Wniosek o gwarancję

Informacja o ryzykach

Warunki uzyskania gwarancji BK

Min. zakres ochrony ubezpieczeniowej

Zaświadczenie o wynagrodzeniu

Regulamin kredyty hipoteczne

Lista ZU akceptowanych 2022