Tarcza Finansowa PFR


Dla mikrofirm | Dla małych i średnich firm (MŚP) | Dla dużych firm

Od dnia 30.04.2020r możesz za pośrednictwem bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Raszynie (bsNet24) złożyć wniosek w programie Tarcza FinansowaPFR.

To program pomocowy dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa.

Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji nasi Klienci - mikro oraz małe i średnie firmy mogą złożyć poprzez system bankowości internetowej naszego Banku.

W przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.

Kalkulator subwencji

Pod linkiem, na stronie PFR, znajduje się dokument Najczęściej zadawane pytania dot. Tarczy Finansowej PFR

Pod tym linkiem, na stronie PFR, znajduje się aktualny Przewodnik dla mikro, małych i średnich firm po Tarczy Finansowej PFR

 

Szanowni Klienci, Beneficjenci programu Tarcza Finansowa PFR

Przypominamy

Zgodnie z zapisami umowy subwencji finansowej, ważnym obowiązkiem beneficjenta Programu jest dostarczenie do 31 grudnia 2020 r. do Banku, dokumentów potwierdzających, że osoba, która składała w imieniu Przedsiębiorcy oświadczenia woli w ramach Programu, obejmujące zawarcie Umowy Subwencji oraz złożenie odwołania, była uprawniona lub umocowana do reprezentowania Przedsiębiorcy. Dokumenty te muszą być zgodne z Umową Subwencji (art. 9) oraz Regulaminem.
W zależności od sytuacji jest to:
- aktualny/pełny odpis z KRS na datę umowy i każdego wniosku lub pełny odpis z KRS na datę złożenia dokumentów potwierdzających umocowania Beneficjenta do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty umowy i każdego wniosku);
albo
- wydruk z CEIDG na datę umowy i każdego z wniosków lub na datę złożenia dokumentów potwierdzających umocowania Beneficjenta do banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty umowy i każdego wniosku);
albo
- pełnomocnictwo i aktualny/pełny odpis z KRS lub pełnomocnictwo i wydruk z CEIDG;
albo
- oświadczenie wraz z aktualnym/pełnym odpisem z KRS lub wydrukiem z CEIDG.
 
Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu i są dostępne do pobrania ze strony Funduszu PFR:
https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf 
(wzór pełnomocnictwa znajduje się na str. 62, a wzór oświadczenia na str. 64).     
 lub na naszej stronie internetowej: Oświadczenie Pełnomocnictwo

Dokumenty prosimy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r. Za datę dostarczenia dokumentów uznaje się datę wpływu do Banku. 

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie przez Fundusz PFR Umowy Subwencji Finansowej.

Dodatkowe informacje o działaniach pomocowych