ZAWIADOMIENIE - ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BS W RASZYNIE


 

Na podstawie § 33 ust. 2 pkt. 9 Statutu Banku Spółdzielczego w Raszynie oraz Uchwały nr 191/2019 z dnia 24.05.2019 roku Zarządu Banku zwołuje się na dzień 14 czerwca 2019 roku na godz.15:00 pierwszy termin, 15:30 drugi termin Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Zebranie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Banku w Oddziale w Michałowicach przy ul.Parkowej1b.

                                                                                             

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza ZP.
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad – podjęcie uchwały
 5. Wybór Komisji:
  • Skrutacyjnej
  • Wniosków i Uchwał.
  • Odpowiedniości
 6. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli w 2018 roku.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2018 rok.
 8. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok oraz przedstawienie opinii Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok wraz z:
  • 1) informacją o wynikach oceny sprawozdania finansowego za 2018 rok
  • 2) informacją o wynikach oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Raszynie za 2018 rok
  • 3) informacją o stosowaniu w Banku w 2018 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych oraz Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Raszynie
  • 4) informacją o ocenie adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Raszynie w 2018 roku
  • 5) informacją z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Raszynie w 2018 roku
 10. Dyskusja.
 11. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZP i zdolności do podejmowania uchwał - protokół Komisji Skrutacyjnej.
 12. Sprawozdanie Komisji Odpowiedniości z weryfikacji ocen członków Rady oraz Rady Nadzorczej, jako organu za 2018 rok – podjęcie uchwały
 13. Przyjęcie protokołu Komisji wniosków i uchwał.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok,
  • 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok,
  • 3) podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok,
  • 4) udzielenia członkom Zarządu absolutorium,
  • 5) uchwalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,
  • 6) zatwierdzenia procedury dokonywania oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Raszynie
  • 7) zatwierdzenia oceny stosowania Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Raszynie w 2018 roku
 1. Uchwała w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej stosownie do postanowień §28 ust.1 Statutu Banku Spółdzielczego w Raszynie na lata 2019-2022.
 2. Uchwalenie kierunków działalności Banku na lata 2019-2020.
 3. Wolne wnioski oraz sprawy bieżące.
 4. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że materiały będące przedmiotem obrad ZP są wyłożone do wglądu od dnia 31 maja 2019 roku w Centrali Banku – Sekretariat I-piętro.