Zmiana Taryf opłat i prowizji - Przelewy walutowe do krajów EOG


Informujemy, że w związku z ustawą o usługach płatniczych (unijna dyrektywa PSD2 - Payment Service Directive), przelewy zagraniczne kierowane do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) będą realizowane wyłącznie z opcją kosztową SHA (koszty dzielone pomiędzy beneficjenta i zleceniodawcę) niezależnie od waluty przelewu.

W Polsce zapisy PSD2 zostały wprowadzone do Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2011 Nr 199 poz. 1175). Zgodnie z zapisem art. 37a Ustawy:

„Art.37a.1. W przypadku transakcji płatniczych realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w obrocie z państwami członkowskimi innymi niż Rzeczpospolita Polska płatnik i odbiorca ponoszą opłaty określone w umowie zawartej przez każdego z nich ze swoim dostawcą, jeżeli zarówno dostawca płatnika, jak i dostawca odbiorcy lub jedyny dostawca danej transakcji płatniczej wykonują działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego.”

Jednocześnie informujemy, że w zakresie opcji kosztowych, nie ulegają zmianie zasady realizacji przelewów zagranicznych do krajów spoza obszaru EOG.

W związku z powyższym, Bank, dokonał  w tym zakresie zmian:

Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych.

Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych.