Logo Banku Spółdzielczego w Raszynie

Aktualności

9 czerwca 2022

Szanowni Klienci, Beneficjenci programu Tarcza Finansowa PFR

Przypominamy

Zgodnie z zapisami umowy subwencji finansowej, ważnym obowiązkiem beneficjenta Programu jest dostarczenie do 31 grudnia 2020 r. do Banku, dokumentów potwierdzających, że osoba, która składała w imieniu Przedsiębiorcy oświadczenia woli w ramach Programu, obejmujące zawarcie Umowy Subwencji oraz złożenie odwołania, była uprawniona lub umocowana do reprezentowania Przedsiębiorcy. Dokumenty te muszą być zgodne z Umową Subwencji (art. 9) oraz Regulaminem. W zależności od sytuacji jest to: - aktualny/pełny odpis z KRS na datę umowy i każdego wniosku lub pełny odpis z KRS na datę złożenia dokumentów potwierdzających umocowania Beneficjenta do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty umowy i każdego wniosku); albo - wydruk z CEIDG na datę umowy i każdego z wniosków lub na datę złożenia dokumentów potwierdzających umocowania Beneficjenta do banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty umowy i każdego wniosku); albo - pełnomocnictwo i aktualny/pełny odpis z KRS lub pełnomocnictwo i wydruk z CEIDG; albo - oświadczenie wraz z aktualnym/pełnym odpisem z KRS lub wydrukiem z CEIDG.   Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu i są dostępne do pobrania ze strony Funduszu PFR: https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf  (wzór pełnomocnictwa znajduje się na str. 62, a wzór oświadczenia na str. 64).       lub na naszej stronie internetowej: Oświadczenie Pełnomocnictwo

Dokumenty prosimy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r. Za datę dostarczenia dokumentów uznaje się datę wpływu do Banku. 

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie przez Fundusz PFR Umowy Subwencji Finansowej.