Logo Banku Spółdzielczego w Raszynie

Kredyt konsolidacyjny

- Kredyt może być przeznaczony na spłatę następujących zobowiązań:

1)   kredyt / pożyczka gotówkowa;

2)   kredyt / pożyczka samochodowa;

3)   limit w karcie kredytowej;

4)   limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;

5)   kredyt / pożyczka hipoteczna;

6)   kredyt mieszkaniowy (przy łącznym spełnieniu następujących warunków: kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności, w tym współwłasności, (użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo własnościowe do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej) do nieruchomości;

7)   kredyt studencki;

8)   kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy;

w tym zobowiązań zaciągniętych wobec Banku Spółdzielczego w Raszynie

- Klient może wnioskować o dodatkowe środki na dowolny cel, jednak nie więcej niż 100.000,00 zł  i z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota nie może przekroczyć odpowiednio 60% lub 80% LTV. Kwota dodatkowych środków nie może stanowić więcej niż 25% kwoty kredytu

- okres kredytowania: od 1 do nawet 20 lat - kwota kredytu: od 10.000,00 zł aż do 1.500.000,00 zł.

- Wiek najstarszego Kredytobiorcy na koniec planowanego okresu kredytowania nie może przekroczyć 70 lat ​- zabezpieczenie:  podstawowe to hipoteka na nieruchomości będącej przedmiotem kredytu, cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych; weksel własny In blanco, wskazanie Banku, jako osoby uposażonej do otrzymania świadczenia z polisy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy do wysokości zadłużenia wynikającego z zawartej Umowy kredytu

Oporcentowanie:

Klienci mogą wybrać kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej lub okresowo stałej stopy procentowej.

Dla oprocentowania zmiennego:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 11,98% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 150.000,00 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 50,00% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu: zmienne 10,50% w skali roku. Malejąca rata miesięczna:  1.919,52 PLN. Całkowity koszt kredytu :  164.048,73 PLN , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 155.989,73 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3.000,00 PLN. Roczna stawka za ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych w ZU w ramach oferty Banku 242,00 PLN ( 4.840,00 PLN za cały okres kredytowania). Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC 1): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  314.048,73 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu  może ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości oprocentowania kredytu lombardowego NBP o wysokość tej zmiany. Zmiana obowiązuje od 1-go dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o zmianie stóp procentowych, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu. Wyliczenia reprezentatywne na 28.12.2022 roku.

 Dla oprocentowania okresowo – stałego:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 12,55% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 150.000,00 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 50,00% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu: 11,00% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 11,00% w skali roku. Malejąca rata miesięczna:  1.981,16 PL. Całkowity koszt kredytu :  167.292,73 PLN , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 159.233,73 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 2,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3.000,00 PLN. Roczna stawka za ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych w ZU w ramach oferty Banku 242,00 PLN (4.840,00 PLN za cały okres kredytowania ). Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC 1): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi:  317.292,73 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest okresowo - stałe i w okresie obowiązywania umowy kredytu w formule oprocentowania zmiennego może ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości oprocentowania kredytu lombardowego NBP o wysokość tej zmiany. Zmiana obowiązuje od 1-go dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o zmianie stóp procentowych, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Wyliczenia reprezentatywne na 28.12.2022 roku.

Odwiedź naszą placówkę

Adresy placówek znajdziesz tutaj

Zadzwoń do nas

Nasz numer to 22 720 01 16

Napisz nam wiadomość

Wypełnij nasz formularz

Więcej informacji

Zaświadczenie o wynagrodzeniu

Wniosek kredyt konsolidacyjny

Regulamin kredyt konsolidacyjny

Minimalny zakres ochrony ubezp

Lista ubezpieczycieli 2022